Амортизація основних фондів

Основні фонди, поступово утрачають свою вартість, переносять на виготовлену продукцію частину цієї вартості, що відповідає їх зносу. Погашення вартості основних фондів відповідно їх зносу шляхом перенесення цієї вартості на готовий продукт носить назву амортизації. Вона призначена для поновлення основних фондів на нової технічної основі. Однак, оскільки засоби праці не потребують свого поновлення після кожного виробничого циклу, амортизаційні відрахування можуть бути використані як джерело розширеного відтворення основних фондів.

 

Для обліку зносу основних фондів, накопичення необхідних амортизаційних сум (амортизаційного фонду), для розрахунку собівартості виготовленої продукції існують норми амортизації.

 

Норма амортизації – це розмір щорічних амортизаційних відрахувань від вартості основних фондів. Норма амортизації виражає долю основних фондів (у відсотках на рік), яка повинна бути перенесена на виготовлену продукцію на протязі року.

 

Амортизація основних фондівВизначається норма амортизації На у відсотках на рік за формулою:

 

 

 

де Сппервісна вартість об’єкта основних фондів, грн;

 

Сл ліквідаційна вартість, грн;

 

Тннормативний термін експлуатації об’єкта основних фондів, років.

 

З 2000 року в Україні, згідно з Національним стандартом бухгалтерського обліку, використовуються такі методи нарахування амортизації:

 

1. Прямолінійний метод, згідно з яким річна сума амортизації Ар визначається за формулою:

 

Амортизація основних фондів

 


де Ар – річна сума амортизації, грн.

 

2. Метод зменшення залишкової вартості, згідно з яким головна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації і річної суми амортизації.

 

При тому норма амортизації визначається за формулою:

 

Амортизація основних фондів

,

де п – термін корисного використання об’єкта основних фондів,

 

протягом якого передбачається нарахування амортизації.

 

Для визначення суми амортизації використовується формула:

 

Амортизація основних фондів

 

 

Амортизація основних фондів Амортизація основних фондів


3. При обчислюванні методу прискореного зменшення залишкової вартості основних фондів використовуються формули:

Амортизація основних фондів
де Сббалансова вартість основних фондів, грн.

 

4. Кумулятивний метод – це метод, згідно з яким річна сума амортизації визначається як добуток вартості, яка амортизується, і кумулятивного коефіцієнта . Цей коефіцієнт визначається діленням кількості років, які залишаються до кінця терміна використання об’єкта основних засобів, на суму кількості років його корисного використання.

 

5. Виробничий метод, зміст якого передбачає визначення щомісячної суми амортизації як добуток фактичного за місяць обсягу продукції (робіт, послуг) і виробничої ставки амортизації – Са. Виробничу ставку амортизації визначають діленням вартості об’єкта, що амортизується, на загальний обсяг продукції, який підприємство чекає виконувати з використанням даного об’єкта:

 

Амортизація основних фондів

 

де На- виробнича ставка амортизації, грн.;

 

Впл- обсяг продукції, який планується виробити із використанням об’єкта основних засобів протягом всього строку експлуатації об’єкта.

 

Сума амортизації за рік становить:

 

Амортизація основних фондів

 

де Вф – фактичний обсяг продукції в натуральних одиницях, од.

 

Крім названих методів, підприємство може також використовуватись для нарахування амортизації основних засобів інші методи, які передбачені податковим законодавством. Підприємства самостійно здійснюють вибір методів нарахування амортизації.

 

Протягом року амортизаційні відрахування нараховується щорічно – незалежно від методу нарахування – у розмірі 1/12 річної суми.

 

Існують дві форми відтворювання основних фондів – просте і розширене. При простому відтворюванні передбачається заміна застарілої техніки і капітальний ремонт устаткування, в той час як розширене відтворення – це насамперед нове будівництво, а також реконструкція і модернізація діючих підприємств.

 

Відновлення об’єктів основних засобів може здійснюватися шляхом ремонту, модернізації та реконструкції.

 

Джерела формування основних виробничих фондів: виручка від реалізації продукції, в тому числі прибуток; інші доходи; амортизаційні відрахування; бюджетні асигнування; кошти вищестоящих організацій, а також кредити банків.